white_dune.exe -joystick 0 -axes=3 -none=2 -sendalways -allxyz=20,,,0.000001 -allrot=0.2,,,0.0000001